Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerNordenskovNæsbjergRoustRousthøjeØseOm UdviklingsrådetProjekterUdviklingskatalogKontaktDagsorden og ReferaterBudgetGeneralforsamlingVedtægterLinks
Foto:

Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for udviklingsråd Helle Vest Nordenskov / Øse, Næsbjerg, Rousthøje / Roust ____________________________

§ 1. Formål 1. Udviklingsrådet skal være et koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme udviklingen i de lokalområder, det dækker, samt i kommunen som helhed. 2. Udviklingsrådet skal være talerør for lokalområderne i sager, der vedrører udviklingen af disse. 3. Udviklingsrådet indgår sammen med de andre udviklingsråd i kommunen i et netværk, der sikrer den nødvendige dialog mellem lokalområderne og kommunalbestyrelsen. 4. Udviklingsrådet kan styrke samarbejdet mellem foreningsliv, erhvervsliv, lokalråd / borgerforeninger og de kommunale institutioner i lokalområderne.

§ 2. Medlemskab Enhver forening, gruppe, lokalråd, institution eller enkelt-person, der har virke i Næsbjerg Skoles overbygnings-distrikt betragtes som medlem af Udviklingsrådet. Enkelt-personer skal dog være myndige, og have valgret til kommunalvalg.

§ 3. Udviklingsrådets sammensætning Udviklingsrådet ledes af en generalforsamling. Ingen enkeltpersoner kan repræsentere mere end én medlemsforening. Stk. 2. Til at varetage det løbende arbejde mellem generalforsamlingsmøderne vælges en bestyrelse jf. § 5.

§ 4. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter. For at sikre en bred geografisk dækning, skal der vælges mindst et bestyrelsesmedlem fra hvert af områderne Nordenskov/Øse, Næsbjerg og Rousthøje/Roust. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges på generalforsamlingen. Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode. Suppleanterne for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted. Ved den 2. generalforsamling er 3 medlemmer - efter lodtrækning - på valg. Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en kasserer. Stk. 5. Bestyrelsen arbejder under ansvar over for generalforsamlingen. Ved evt. afstemninger i bestyrelsen har hvert medlem én stemme. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg/arbejdsgrupper, som refererer direkte til bestyrelsen. § 5. Økonomi Udviklingsrådets regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. For udviklingsrådets forpligtigelse hæfter alene udviklingsrådets formue. Ingen medlemsgruppe og intet medlem af bestyrelsen kan forpligtes økonomisk. Stk. 3. Generalforsamlingen vælger på hvert ordinært møde 1 revisor for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted.

§ 6. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er udviklingsrådets højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling skal afholdes én gang årligt i 1. kvartal. Stk. 3. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved udsendelse af dagsorden med mindst 14-dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for mødets afholdelse samt dagsorden. Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Godkendelse af budget 6. Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen (ulige år er 3 på valg, lige år er 4 på valg) 8. Valg af 2 suppleanter 9. Valg af 1 revisor 10. Eventuelt Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, og skal afholdes såfremt mindst 100 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af, hvilke emner/punkter der skal indgå i dagsordenen.

§ 7. Afstemningsregler på generalforsamlingen Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal uanset antal fremmødte medlemmer. Stk. 2. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 3. Skriftlig afstemning skal ske, såfremt blot én repræsentant kræver dette, dog altid ved personvalg.

§ 8. Fælles udviklingsråd Udviklingsrådet vælger en repræsentant, der indgår i det fælles udviklingsråd i kommunen.

§ 9. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. § 10. Ophævelse Ophævelse af Udviklingsrådet kan ske efter de samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer. Stk. 2. Udviklingsrådets midler tilbageføres til kommunen. Udviklingsrådet Helle Vest blev etableret den 5. december, 2006. Vedtægterne er ændret og vedtaget på stiftende generalforsamling den 17. januar, 2008.

Bestyrelsen: Svend-Åge Hansen, Per Mathiasen, Jens-Holt Ladefoged, Enrico Flugt, Inge Christensen, Jan Bolding Aksel Nielsen

 

Herunder link til vore styrelses dokumenter
for UdviklingsRådet HelleVest:

Forretningsorden

Ansøgningsskema

Vedtægter 2006